Y.blog

Pridobivanje evropskih sredstev

3 money euro

Regionalna politika, kohezijska politika, Obzorja 2020, kohezijski sklad, Evropski socialni sklad, Strukturni sklad ... kakšne so razlike in kakšne so možnosti pridobitve finančne pomoči za mala in srednja podjetja, ki predstavljajo 99% evropskih podjetij. V nadaljenju sledi kratek in strnjen pregled finančnih možnosti za mala in srednja podjetja ter mlade.

Avtorica: Tanja Golčman

Evropska sredstva so v prvi vrsti namenjena pridobivanju finančne podpore za projekte, ki imajo lastne vire financiranje in jim ta predstvlja dodaten finančni vložek. Glavni vir financiranja predstavljajo nepovratna sredstva in javna naročila, kot druga pa se štejejo jamstva, posojila in nagrade, niso pa namenjeni ustvarjanju dobička, temveč končanju projekta.

Regionalna oz. kohezijska politika je ena izmed evropskih glavnih investicijskih politik. Targetira vse regije in mesta Evropske unije, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest, konkurenčnosti podjetij, gospodarke rasti in izboljšanja kvalitete življenja. Pri pripravi zadnjega proračuna za obdobje 2014 – 2020 so oblikovali 11 glavnih področjih, med drugim so se fokusirali na raziskave in inovacije, promet, energijo, zaposlitvene možnosti za mlajšo generacijo in izboljšanje konkurenčnosti evropskih podjetij.

Večina sredstev regionalne politike se razporedi skozi Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad, ki je namenjen predvsem manj razvitim regijam, in Evropski socialni sklad. Ti skladi so skupaj z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja in Skladom za pomorstvo in ribištvo del Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

Kot že omenjeno, sta cilja kohezijske politike tudi konkurenčnost podjetij in nova delovna mesta, zato je kar nekaj sredstev namenjeno malim in srednjim podjetjem (MSP) in mladim. Planirana je pomoč 7700 podjetjem, 1000 novih zaposlitev, 42900 oseb pa bo pridobivalo nove kompetence oz. višjo ravne izobrazbe.

Mala in srednja podjetja lahko zaprosijo za nepovratna sredstva (preko zbiranja predlogov), posojila in jamstva. Sredstva lahko pridobijo skozi vse tri sklade, ampak izboljšanje konkurenčosti MSP-jev je prioriteta tako sklada za regionalni razvoj kot tudi kohezijskega sklada. Podjetja lahko sredstva pridobijo tudi skozi program COSME, ki je bil oblikovan izključno za konkurenčnost malih, srednjih in velikih podjetij.

Poseben sklad, COSME, je bil s ciljem povečevanja konkurenčnosti vzpostavljen za mala in srednja podjetja. MSP predstavljajo 99% vseh podjetij v EU in zagotavljajo 85% vseh novih delovnih mest, namen COSME programa pa je izboljšati dostop do financiranja in trgov, podpora podjetnikom in izboljšati pogoje za nova podjetja in s tem podpirati njihovo rast. Budget za program je 2,3 milijarde EUR, prav tako pa bo COSME podjetjem pomagal pri lažjem dostopu do finančnih sredstev, internacionalizaciji in dostopu do trgov, konkurenčnosti in spodbujanju podjetniške kulture.

2 business

Eden izmed večjih skladov financiranja je tudi raziskovalni program Obzorja 2020 skozi katerega podpirajo inovacije in raziskave. Za MSP so primerna predvsem sklopi Vodilni položaj v industriji, Družbeni izzivi in Podbnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin.

Za prijavo mora prijavitelj najti oz. izbrati primerni razpis, ki ga objavi Evropska komisija, obišče lahko tudi nacionalno kontaktno točko, ki pomaga pri iskanju teme. Potrebno je preveriti kateri organ je zadolžen za izbor, spremljanje in nadzor nad projektov. Prav tako je potrebno najti ustrezne partnerje, ker gre pri večini projektov za sodelovanje z organizacijami iz različnih držav članic ali zunanjih držav. Pri iskanju partnerjev si lahko podjetja oz. Posamezniki pomagajo z različnimi bazami kot so CORDIS Parner Service, Idealist Partner Search in Enterprise Europe Network.

Slovenija prejme iz EU več sredstev kot jih prispeva, proračunska pa sredstva so namenjena vsem.

Za mlade je poskrbljeno z Erasmus+ programom in pa s podjetniškimi izmenjavami.

Prav tako pri tem pomaga Evropski socialni sklad, ki se ukvarja z ustvarjanjem novih delovnih mest in novih priložnosti za mlade, dajanjem spodbud podjetjem, prav tako pa skrbi za poklicne poti, v smislu, da omogoča dodatna izbraževanja oz. prekvalifikacije brezposelnim.

Med trenutnimi razpisi sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada so tako npr. Odprti razpis za dela za odpravo škode zaradi žledu 2014, razpis za 2-3 mesečno usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu, razpis Interreg SLO-HRV za spodbujanje , razpis za razvoj in uvajanje noih produktov v lesarstvu, razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi, razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov za turizem, razpis za sofinanciranje dviga izobraževanja posameznikom s poklicnim izobraževanjem, maturitetnim ali poklicnim tečajem, mojstrskim izpitom. Aktualne razpise je mogoče videti na sledeči povezavi: http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni.

Sloveniji bo med 2014-2020 na področju strukturnih in investicijskih skladov skupno namenjenih 4,9 milijarde EUR, od tega gre 1,06 miljarde EUR za konkurenčnost malih in sredjnih podjetij. Slovenija dobi iz evropskega sklada za regionalni razvoj 36,7%, iz sklada za razvoj podeželjstva 22,6%, kohezijskega sklada 21,5% in pa 18,1% iz socialnega sklada.


Viri:

  • http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sl
  • https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/SI#
  • http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/themes/sme-competitiveness/
  • http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sl
  • http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities/
  • http://ec.europa.eu/archives/budget/funding/printpdf/proracun_-_-_-2.pdf
  • http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities/
Vam je vsebina všeč? Delite jo
SAP

Partnerji Zavoda Ypsilon

Delovanje Zavoda Ypsilon je delno financirano s strani Urada Republike Slovenije za mladino.

MIZŠ

Piškotke uporabljamo za izboljšanje naše spletne strani in vaše izkušnje, ko jo uporabljate. Več o piškotkih....

  Strinjam se z uporabo piškotkov.