fbpx

logo

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki povezuje mlade pripadnike generacije Y in jih spodbuja pri razvoju lastne karierne poti. Mladim ponujamo možnost odkrivanja strasti in nadgrajevanja znanja za večjo zaposljivost, hkrati pa spodbujamo samozaposlovanje in nudimo podporo za uspešen začetek lastne podjetniške poti.

Zavod Ypsilon, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (Acceleration Business City HUB)
info@ypsilon.si

Zavod Ypsilon

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju” je bil Zavod Ypsilon uspešno izbran za sofinanciranje operacij “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1” in “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2”.

Operaciji sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v  okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Obdobje operacije 1 in 2: od 01.03.2018 do 31.10.2018

Cilj: Specifični cilj projekta je 8.2.1. “Znižanje brezposelnosti mladih”

Rezultat: Zaposlitev mladinskega delavca še vsaj mesec dni po zaključku operacije

Kratek opis operacije “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1”:

Mladinski delavec, bi bil v okviru Zavoda Ypsilon zadolžen za vodenje in razvoj programa mentorstva v okviru Mentorskega programa Uči se od najboljših, ki ga Zavod Ypsilon izvaja že od leta 2013.

Cilji mentorskega programa so:
• mlade opogumiti, da začnejo že danes postavljati temelje svoji prihodnostim,
• mladim ponuditi izkušnje, nasvete, znanje in podporo starejših generacij,
• vzpodbuditi pretok znanja in informacij med vsemi aktivnimi posamezniki,
• ustvariti mentorske odnose, ki bodo pozitivno vplivali na celotno družbo,
• povečati zaposljivost in zaposlenost mladih.

Področje dela mladinskega delavca bo tako potekala v okviru treh področji mladinskega sektorja, ki izhajajo iz 4. člena ZIJMS:
neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih.

Mladinski delavec bo na mestu vodje mentorskega programa Zavoda Ypsilon tako opravljal oziroma sodeloval pri naslednjih aktivnostih v skladu s 3. točko javnega razpisa:

1. Načrtovanje in izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi.
2. Delovanje z mladimi v skupinah in timih.
3. Omogočanje mladim pridobivanje kompetenc.

Kratek opis operacije “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2”

Z mladinskim delavcem ali delavko, ki bo zadolžen/a izključno le za Y.business projekt bomo program izboljšali in nadgradili, s tem pa omogočili mladim pridobivanje kompetenc za osebno in profesionalno rast ter spodbudno okolje ra razvoj podjetniških idej.

Mladinski delavec bo pod mentorstvom vodje projekta spoznaval vlogo, pomen in vsebine koncepta »vodenja projekta« ter povezanih pod-področij in postopkov. Z udeleževanjem na sestankih, sodelovanjem pri pripravi in usklajevanju aktivnosti ter implementacijo aktivnosti bo spoznaval aspekte vodenja projekta, ki so povezani tudi z vodenjem projektne ekipe ter povezovanjem s področji marketinga, vsebine, logistike in partnerji.

Glavni cilj projekta je usposobiti in opremiti mladinskega delavca s potrebnimi znanji, veščinami in izkušnje za samostojno in neodvisno vodenje projekta, pri čemer bo lahko sam vodil, razvijal in implementiral projekt Y.business, hkrati pa razvijal nove projekte v skladu z letnim načrtom in cilji delovanja Zavoda Ypsilon v okviru tega programa.

Opravljal bo mladinsko delo, ki sodi v naslednja področja mladinskega sektorja po ZJIMS: neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, poleg tega pa s programom y.business spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost mladih.

 

Spletna stran: www.eu-skladi.si

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

 

Zavod Ypsilon